Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลตำบลสามโคก ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี อยู่ห่างจากอำเภอสามโคกไปทางใต้ประมาณ 2 กิโลเมตร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 4.73 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,959 ไร่  เดิมได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำสามโคก เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2537 (จัดตั้งครั้งแรก) โดยมาตรา 40 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ต่อมา ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลสามโคก โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งเทศบาลตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นเทศบาลตำบลสามโคก ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป มีอาณาเขตการติดต่อ มีอาณาเขตการติดต่อ ดังนี้
 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ พื้นที่เทศบาลตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ทิศใต้  ติดต่อกับ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ำเจ้าพระยาและตำบลบ้านปทุม
ทิศตะวันตก ติดต่อระหว่าง พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ และองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง อำเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี

 แผนที่แสดงเขตเทศบาลตำบลสามโคก

 
 สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ ประชากรจะอาศัยอยู่ตามริมคลอง ริมถนนและกระจายอยู่ทั่วไป มีถนนใช้ในการเดินทางครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือคลองต่าง ๆ ไหลผ่านครอบคลุมพื้นที่ทุกหมู่บ้าน แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยา คือ คลองป่าฝ้าย คลองขนอน คลองวัดแจ้ง คลองวัดสิงห์ คลองบ้านธาตุ คลองเกาะปิ้ง คลองวัดสะแก คลองวัดตำหนัก และคลองเกาะใหม่ สภาพทั่วไปจึงทำให้มีน้ำอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก สภาพดินฟ้าอากาศทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 
 สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ฤดู เป็นลักษณะอากาศแบบร้อนชื้น คือ
ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่กุมภาพันธ์  ถึงเดือน พฤษภาคม 
ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่มิถุนายน  ถึงเดือน กันยายน
ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ตุลาคม ถึงเดือน มกราคม